Ons financieel doel

Ons beleid is gericht op het in stand houden van het vermogen, met inachtneming van inflatiecorrectie. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening besteden we conform de doelstelling. We werven niet actief gelden voor de uitvoering van onze doelstelling.

Verkorte staat van baten en lasten (2018)

Baten
Inkomsten uit het vermogen: € 199.396
Bijzondere en overige baten: € 0
Niet-gerealiseerde koersresultaten beleggingen: € -1.166.153
Besteedbare middelen: € -966.757
Lasten
Bijdragen en donaties: € 514.494
Bijzondere projecten: € 250.000
Salariskosten: € 62.394
Huisvesting- en secretariaatskosten: € 54.391
Overige kosten: € 51.028
Totale lasten: € 932.307

De daadwerkelijke bestedingen in 2018 zijn onder te verdelen in de volgende thema's:

Daadwerkelijke bestedingen
Maatschappelijke opvang: € 242.586
Kansarme jeugd: € 197.975
Armoedebestrijding: € 106.000
Curaçao: € 35.100
Overig sociaal-maatschappelijk, incl. Musis Sacrum: € 33.740
Individuele noodhulp (giften) € 77.843

Download hier het jaarverslag 2018 (pdf, 2910 kB)
Download hier het jaarverslag 2017 (pdf, 242 kB)
Download hier het jaarverslag 2016 (pdf, 241 kB)
Download hier het jaarverslag 2015 (pdf, 153 kB)
Download hier het jaarverslag 2014 (pdf, 89 kB)
Download hier het jaarverslag 2013 (pdf, 90 kB)

Download hier de verkorte staat van baten en lasten 2018 (pdf, 415 kB)
Download hier de verkorte staat van baten en lasten 2017 (pdf, 398 kB)
Download hier de verkorte staat van baten en lasten 2016 (pdf, 171 kB)
Download hier de verkorte staat van baten en lasten 2015 (pdf, 144 kB)
Download hier de verkorte staat van baten en lasten 2014 (pdf, 72 kB)
Download hier de verkorte staat van baten en lasten 2013 (pdf, 251 kB)
Download hier de verkorte staat van baten en lasten 2012 (pdf, 124 kB)