Ons financieel doel

Ons beleid is gericht op het in stand houden van het vermogen, met inachtneming van inflatiecorrectie. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening besteden we conform de doelstelling. We werven niet actief gelden voor de uitvoering van onze doelstelling.

Verkorte staat van baten en lasten (2019)

Baten
Inkomsten uit het vermogen: € 1.096.279
Bijzondere en overige baten: € 0
Niet-gerealiseerde koersresultaten beleggingen: € 1.642.930
Besteedbare middelen: € 2.739.209
Lasten
Bijdragen en donaties: € 431.816
Salariskosten: € 71.941
Huisvesting- en secretariaatskosten: € 35.350
Overige kosten: € 49.914
Totale lasten: € 589.021

De daadwerkelijke bestedingen in 2019 zijn onder te verdelen in de volgende thema's:

Daadwerkelijke bestedingen
Maatschappelijke opvang: € 48.533
Kansarme jeugd: € 247.675
Armoedebestrijding: € 75.975
Overig sociaal-maatschappelijk, incl. Musis Sacrum: € 40.750
Individuele noodhulp (giften en renteloze leningen) € 91.476

Download het jaarverslag 2019 (pdf, 82 kB)
Download het jaarverslag 2018 (pdf, 2910 kB)
Download het jaarverslag 2017 (pdf, 242 kB)
Download het jaarverslag 2016 (pdf, 241 kB)
Download het jaarverslag 2015 (pdf, 153 kB)
Download het jaarverslag 2014 (pdf, 89 kB)
Download het jaarverslag 2013 (pdf, 90 kB)

Download de verkorte staat van baten en lasten 2019 (pdf, 47 kB)
Download de verkorte staat van baten en lasten 2018 (pdf, 415 kB)
Download de verkorte staat van baten en lasten 2017 (pdf, 398 kB)
Download de verkorte staat van baten en lasten 2016 (pdf, 171 kB)
Download de verkorte staat van baten en lasten 2015 (pdf, 144 kB)
Download de verkorte staat van baten en lasten 2014 (pdf, 72 kB)
Download de verkorte staat van baten en lasten 2013 (pdf, 251 kB)
Download de verkorte staat van baten en lasten 2012 (pdf, 124 kB)