Ongelijke kansen

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het bepalend uit welk gezin het kind komt. Als de ouders laagopgeleid zijn en het kind thuis weinig gestimuleerd wordt, dan heeft het minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie.

Laaggeletterdheid verminderen/sociale participatie bevorderen

VoorleesExpress Nederland heeft een programma ontwikkeld om laaggeletterdheid te verminderen. De LEVgroep heeft het project de afgelopen vier jaar in Helmond uitgevoerd. Gedurende 20 weken bezoeken vrijwilligers wekelijks taalarme gezinnen waar één of meerdere kinderen in de leeftijd 2-8 jaar wonen met een taalachterstand, of die dreigen te ontwikkelen. De vrijwilligers brengen taalplezier in huis door middel van voorlezen en andere activiteiten rondom taal.

Naast het voorlezen bij de gezinnen thuis, zet de LEVgroep zich extra in voor actieve participatie van gezinnen in de wijk. Met de bedoeling dat hiermee het contact tussen ouders wordt gestimuleerd, het sociale netwerk wordt vergroot, dat de sociale participatie in de wijk wordt bevorderd en dat problemen kunnen worden ondervangen voordat deze escaleren. De gezinnen worden positief gestimuleerd tot actieve deelname in de eigen wijk en er worden ontmoetingstafels georganiseerd waarbij ouders ervaringen uitwisselen over verschillende thema’s.

Onze doelgroep

Laaggeletterdheid is vaak een van de oorzaken van armoede en het is dan ook van belang dat kinderen al vroeg goed leren lezen en een grote woordenschat opbouwen. Ook het actief betrekken van de ouders is een pre. Volgens de LEVgroep heeft onderzoek uitgewezen dat ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, ervoor zorgen dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende hun verdere levensloop aanwezig.

De VoorleesExpress sluit prima aan bij onze doelstelling met betrekking tot kansarme jeugd, daarom hebben wij zowel voor 2019 als voor 2020 een bedrag van € 10.000,- toegekend, geoormerkt aan de kosten van de vrijwilligers.