Voor mensen in nood
Het Steunpunt Materiële Hulpvragen (SMH) in Eindhoven steunt mensen met dringende financiële vragen of problemen. Samen met andere hulpverleners en vrijwilligers helpen zij de allerarmste bewoners van Eindhoven. Zij staan voor hen klaar met advies, verwijzingen naar instanties, een lening of een gift voor de eerste levensbehoeften.
SMH helpt de ergste druk van de ketel te halen voor mensen in nood. Zij zorgen bijvoorbeeld voor huisraad, kleding voor kinderen, een identiteitsbewijs of een tweedehands fiets voor naar het werk. Of ‘leefgeld’, zodat men eten kan kopen.
Af en toe helpen ze ook met huurschulden, onverwacht hoge energiekosten, of als mensen een periode moeten overbruggen, bijvoorbeeld als men op een uitkering of verblijfsvergunning wacht.
SMH biedt dus kleinschalige, kortdurend en/of incidentele hulp, en wel aan iedere inwoner van Eindhoven ongeacht zijn of haar religieuze achtergronden.

Concrete hulp
Het is bekend dat door stapeling van allerlei bezuinigingsmaatregelen, vooral de gezinnen aan de onderkant van de samenleving steeds verder in de problemen komen. De druk op de fondsen wordt groter en de problemen complexer. Een organisatie als SMH biedt concrete hulp en even wat lucht voor de getroffen gezinnen. Zonder organisaties zoals SMH zouden de problemen nog veel groter zijn.

Ontstaan en continuïteit
SMH is destijds in het leven geroepen vanuit het Dekenaat Eindhoven, en werd organisatorisch ondergebracht bij de Stadparochie St. Cathrien. Na herinrichting van de parochies in Eindhoven blijft het project doorgaan vanuit de Catharinakerk. Het project wordt grotendeels gefinancierd vanuit de Caritas met aanvullende donaties van fondsen en particulieren. In 2017 is door de opheffing van de Ham Foundation een belangrijke jaarlijkse donatie weggevallen.
Onze stichting heeft vanaf het begin jaarlijks een bijdrage aan het project gedaan. De verantwoording van de besteding wordt jaarlijks gedaan tijdens een speciale bijeenkomst met een bestuursdelegatie van SMH aan de hand van het financieel en inhoudelijk jaarverslag.
Stichting Thomas van Villanova heeft ook voor 2019 weer € 15.000,- toegekend, het jaarlijks gebruikelijke bedrag, aangezien bijdragen zoals van onze stichting nodig zijn voor de continuïteit van SMH. Zij besteden nagenoeg alle inkomsten aan de doelgroep. Slechts een klein deel wordt aangewend voor dekking van de organisatiekosten.

Barmhartige Samaritaan
Steunpunt Materiële Hulpvragen vindt inspiratie in het gebrandschilderde raam van de Barmhartige Samaritaan dat boven de invalidenuitgang van de Catharinakerk te zien is. Dit Bijbelverhaal is de inspiratiebron voor de belangeloze hulp die door hun vrijwilligers wordt gegeven en die door giften van velen mogelijk is.